Организационен комитет

Гергана Димова

Елена Кортезова

Елена Бояджиева Делева

Ивелина Александрова

Информация

На събитието ще се поставят на обсъждане важни и актуални въпроси, свързани с предоставянето на консултации, диагностика и терапия на комуникативни нарушения при възрастни и деца, проблеми в развитието и нарушения на ученето.

Заповядайте и се присъединете като презентатори или като слушатели. Конгресът е отворен за участие за логопеди, ерготерапевти, психолози, ресурсни учители, медицински специалисти, социални работници и всички, които имат интерес към темата. Родителите са добре дошли да се включат като слушатели, с възможност да участват активно в дискусиите и да задават свободно своите въпроси

Photo: Business photo created by creativeart - www.freepik.com

Важни дати и крайни срокове:

Ранна регистрация: 30 март 2021 г.

Краен срок за изпращане на заявките (презентатори и слушатели): 11 април 2021 г.

Краен срок за плащане на таксата участие: 16 април 2021 г.

Краен срок за изпращане на резюмета на доклади и видеа: 10 април 2021 г.

ДАТА НА КОНГРЕСА: 18 април 2021 г.

Очакваме Ви!

Photo: Calendar photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Форма на участие: като слушател или презентатор (доклад или видео демонстрация на добра телепрактика)

Докладите следва да са съобразени с темата на конгреса и да дават възможност за отваряне на дискусия и очертаване на решения за телепрактиката в България към настоящия момент. За участие в конгреса се изпращат само резюметата.

Видеата трябва да демонстрират конкретна техника или практика за предоставяне на телездраве и да са заснети с писменото съгласие на участниците в него.

Времето за представяне на докладите или видеата е 10 минути. След всяко представяне е предвидено време за конкретни въпроси, като в края на всяка сесия ще има възможност за свободна дискусия.

Изискванията към изготвяне на докладите и видеата можете да видите тук.

Местата за презентаторите са ограничени!

Допуска се участие с не повече от две представяния, като в този случай едното представяне е доклад, а другото видео.


Photo: Business photo created by pressfoto - www.freepik.com

Заплащане на такса

Заплащането се извършва само по банков път:

Първа Инвестиционна банка АД IBAN: BG94FINV91501017354125

Сдружение на частно практикуващи логопеди

Основание: участие в конгрес Телепрактика

След заплащане на таксата, моля да изпратите копие от платежното нареждане на имейл: uppsltbg@gmail.com

След получаване на потвърждение за извършено плащане, ще получите линк към събитието на посочения от Вас имейл.

При Ваше желание ще Ви се издаде фактура, която ще Ви бъде изпратена по имейл.


Photo by Samar Ahmad on Unsplash

Изисквания към изготвянето на докладите и видеата на участниците презентатори

Докладите могат да са теоретични или изследователски, като трябва да представят актуалното състояние на телепрактиката у нас и по света. Темата на доклада трябва да е съобразена с темата на конгреса и да отваря поле за дискусия. По време на конгреса докладът се представя устно в рамките на 10 минути под формата на презентация с подходяща визуализация по избор на докладчика (Power Point, Prezi и др.). След изказването се предвиждат 5 минути за конкретни въпроси и коментари на участниците.

След получаване на потвърждения за направената заявка, участникът трябва да изпрати резюме на доклада, на български език (по желание и на английски език), придружено с платежно нареждане за извършен превод и подписано информирано съгласие, което ще Ви бъде изпратено заедно с потвърждението.

След края на събитието всички резюмета ще бъдат публикувани в официалната страница на конгреса (https://congress.uppslt.bg). Пълните текстове на докладите няма да бъдат публикувани.


В резюмето се посочват целта, хипотезата, методите, резултатите и изводите от доклада, като могат да се добавят или премахват рубрики при необходимост. Позоваванията и цитиранията в резюмето са допустими в квадратни скоби, като източниците се посочват след резюмето в APA стандарт.

Техническо оформяне на резюмето на доклад: Заглавие на доклада (Times New Roman, 12 pt., Bold, Centered), имена на автора (Times New Roman, 12pt., Italic, Centered), основен текст (Times New Roman, 12 pt., Justify), между 25 и 40 реда (30 знака на ред), разредка 1, ключови думи, използвани източници (ако има такива), контакт на автора (месторабота, имейл).

По желание резюметата могат да се представят и на английски език.

Авторите носят лична отговорност за съдържанието на резюметата и за тяхното техническо оформяне!

Резюметата се изпращат предварително на имейл uppsltbg@gmail.com най- късно до 10 април 2021 г.!

Видеата трябва да демонстрират конкретна техника или практика за предоставяне на телездраве и да са заснети с писменото съгласие на участниците в него. Видеото не трябва да е по-дълго от 5 минути в случаите, когато презентаторът има отделен коментар по него и не по-дълго от 10 минути, ако презентаторът е монтирал предварително изказването си във видеото. След 10-минутно представяне на видеото се предвиждат 5 минути за конкретни въпроси и коментари от слушателите.

Участниците, желаещи да демонстрират видео с добра практика, изготвят кратко резюме на представянето си. След приключване на събитието на официалната страница на СЧПЛ ще бъдат качени само резюмета на видеата.

Технически изисквания към резюметата на видеа: Заглавие на материала (Times New Roman, 12 pt., Bold, Centered), имена на автора (Times New Roman, 12pt., Italic, Centered), основен текст (Times New Roman, 12pt., Justify), между 25 и 40 реда(30 знака на ред), разредка 1.

По желание резюметата могат да се представят и на английски език.

Авторите носят лична отговорност за съдържанието на резюметата и за тяхното техническо оформяне!

Видеата и резюметата към тях се изпращат предварително на имейл uppsltbg@gmail.com най-късно до 10 април 2021 г.!

При изпращане на видеото участникът изпраща ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и декларация за информирано съгласие от всички участници във видеото, включително и от свое име!

Видеа, непридружени от декларации за съгласие, няма да бъдат включени в конгреса.

ЗАЯВКА
за участие в Конгрес на СЧПЛ „Телепрактиката в България – възможности и перспективи“

Регистрационна форма